2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Ο δικτυακός τόπος savenergy-chania.gr ανήκει στον Δήμο Χανίων. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες
του δικτυακού του τόπου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί
πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο
θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το
ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι
αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση
να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Χανίων και του χρήστη/επισκέπτη
των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί
μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα
δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση
του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους
χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή
δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς τους πολίτες.

Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.

Ο Δήμος Χανίων ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς τον παρόντα Δικτυακό Τόπο και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν
την άδεια του Δήμου για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων
δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του savenergy-chania.gr στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο
δικό της παράθυρο.

Δεδομένα Χρηστών.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει o Δήμος Χανίων μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή
συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και
συγκεκριμένα τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.
Αναλυτικότερα, δια του παρόντος δικτυακού τόπου o Δήμος Χανίων δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία-δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών μόνον.
Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους
χρήστες/επισκέπτες.

Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Μετά την εξασφάλιση των τυχών απαιτούμενων εγκρίσεων, o Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του Δικτυακού
Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες με ή χωρίς ενημέρωση προς τους χρήστες.