ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα κοινό πλαίσιο παραγωγής και προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση καθαρότερων μεταφορών. Για τοv σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί εθνικά
σχέδια δράσης, καθώς και τρόποι χρήσης των βιοκαυσίμων.

Εθνικοί στόχοι και μέτρα
Κάθε κράτος μέλος έχει θέσει έναν εκτιμώμενο στόχο σχετικά με το μερίδιο της ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές, στο
σύνολο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για το 2020. Ο στόχος αυτός συνάδει με το συνολικό στόχο «20-20-20»
της Κοινότητας.
Επιπλέον, το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών πρέπει να ισούται με
τουλάχιστον 10 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στοv συγκεκριμένο τομέα έως το 2020.

Εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σχέδιο δράσης όπου ορίζονται τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που
καταναλίσκονται στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης για το 2020. Στα σχέδια δράσης λαμβάνεται
υπόψη ο αντίκτυπος άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας (όσο
μεγαλύτερη η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, τόσο λιγότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται για την επίτευξη του
στόχου). Στα σχέδια δράσης ορίζονται επίσης οι τρόποι μεταρρύθμισης των καθεστώτων σχεδιασμού και τιμολόγησης, καθώς και η
πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ευνοώντας την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
Τα κράτη μέλη μπορούν να «ανταλλάσσουν» μια ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω στατιστικής μεταβίβασης μεταξύ
τους, και να υλοποιούν κοινά έργα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές.
Καθίσταται επίσης δυνατή η συνεργασία με τρίτες χώρες. Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

· η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να καταναλώνεται εντός της Κοινότητας·
· η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να παράγεται από εγκαταστάσεις πρόσφατης κατασκευής (μετά τον Ιούνιο του 2009)·
· η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εξάγεται δεν πρέπει να τυγχάνει άλλης υποστήριξης.

Εγγύηση προέλευσης
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της ενέργειας
θέρμανσης και ψύξης, από ανανεώσιμες πηγές. Τα στοιχεία των εν λόγω εγγυήσεων είναι τυποποιημένα και πρέπει να
αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η εγγύηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών προς τους
καταναλωτές σχετικά με τη σύνθεση των διαφόρων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόσβαση και εκμετάλλευση των δικτύων
Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον
τομέα των μεταφορών. Για τοv σκοπό αυτό, καλούνται:

· να μεριμνούν ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να εγγυώνται τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές·
· να προβλέπον ώστε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές να έχει προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο
ηλεκτροδότησης.

Βιοκαύσιμα και βιορευστά
Η οδηγία λαμβάνει υπόψη την ενέργεια που παράγεται από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, τα οποία, για να ληφθούν υπόψη, πρέπει
να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35 %. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το μερίδιό
τους στη μείωση των εκπομπών πρέπει να ανέρχεται σε 50 %.
Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της
Κοινότητας. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία
βιοποικιλότητας ή εδάφη πλούσια σε άνθρακα. Για να τύχουν χρηματοδοτικής υποστήριξης, πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως
«αειφόρα» βάσει των κριτηρίων της παρούσας οδηγίας.

Πλαίσιο
Η οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που θεσπίζει νομοθετικό
πλαίσιο για τους κοινοτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ενισχύεται η ενεργειακή απόδοση, η
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού και η οικονομική τόνωση ενός δυναμικού
τομέα όπου η Ευρώπη αποτελεί υπόδειγμα.
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - αιολική, ηλιακή (θερμική ή φωτοβολταϊκή), υδροηλεκτρική, παλιρροιακή, γεωθερμική και ενέργεια από βιομάζα - συνιστούν ουσιαστική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα. Η χρήση τους επιτρέπει όχι μόνο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που προξενούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (συγκεκριμένα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο).
Για να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο να ανέλθει σε 20% το μερίδιο που θα καταλαμβάνει στο σύνολο του ενεργειακού μίγματος η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, η ΕΕ προβλέπει να εντείνει τις προσπάθειες στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της θέρμανσης και ψύξης, καθώς και στον τομέα των βιοκαυσίμων. Στον τομέα των μεταφορών, που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πετρέλαιο, η Επιτροπή επιθυμεί να αντικατοπτρίζει το μερίδιο των βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων, το 10% μέχρι το 2020.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας